Doetertoe

Samen-
werking

De samenwerking tussen verschillende organisaties en sectoren rond onthaal maakt van DOETERTOE een sterke schakel binnen het Limburgse jeugdhulplandschap. De manier waarop de hulpvragen onthaald worden, heeft door de samenwerking aandacht gekregen. Dit leidt tot een gedeeld, doordacht en kwaliteitsvol onthaal.
Tiny Business Persons Working On Jigsaw Puzzle Together

De werking van DOETERTOE krijgt elke dag interdisciplinair en intersectoraal vorm door de verschillende jeugdhulppartners.

Vooreerst zijn er de organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg (Daidalos, De Oever, de Wiekslag, Huize Sint-Augustinus en Huize Sint-Vincentius) die hun modules rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gekoppeld hebben aan de werking van DOETERTOE. Daarnaast zijn ook de CKG's (CKG De Hummeltjes en CKG De Stap) mee aan boord gestapt voor wat betreft hun mobiel-ambulant aanbod. Voorts is ook de link met Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Limburg verankerd én is er eveneens een duidelijke koppeling met een belangrijk burgerinitiatief, nl. EigenKrachtCentrale (EKC).

De onthaalwerking is tevens onlosmakelijk verbonden met de Limburgse samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan. Zowel binnen het netwerk van 1sGEZINd (Herkenrode en Haspengouw) als binnen het netwerk van Plan-Trekkers (Kemp en Duin, Maasland en Zuid-Oost Limburg) wordt de visie en de gezamenlijke werking rond onthaal erkend en mee vorm gegeven. Het onthaal voor de teams 1G1P (teams van gezinscoaches en eerstelijnspsychologen) uit beide regio’s gebeurt eveneens door DOETERTOE.

Met Winstroom, de andere onthaalwerking in de regio van Gezin Centraal (Noord-Limburg, West-Limburg en Mid-West-Limburg), is er een korte lijn. Er wordt 'back-office' maximaal ingezet op verbinding, afstemming en samenwerking ten dienste van de hulpvrager.

In de uitwerking van DOETERTOE wordt er heel nauw samengewerkt met Opgroeien. Enerzijds is er de sterke connectie met het Outreachend Consult vanuit de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. Dit is essentieel om, ook wanneer er sprake is van verontrusting, goed af te stemmen. Op die manier trachten we ieder gezin maximale kansen te geven om binnen de vrijwillige hulpverlening aan de slag te gaan én kunnen we, waar dit niet meer lukt en er sprake is van maatschappelijke noodzaak, ook de juiste adviezen zetten en tijdig stappen zetten.

Met de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) delen we een gemeenschappelijke opdracht, ook zij staan in voor onthaal en het verlenen van informatie. Waar bij ons de focus ligt op het rechtstreeks toegankelijke aanbod, is dit voor hen weliswaar anders en ligt de focus op het niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod. Samenwerking is hier heel erg aangewezen, daarom is er sprake van structurele samenwerking.

De samenwerking met het Crisispunt-18 Limburg is eveneens essentieel. DOETERTOE kan, indien aangewezen, fungeren als toeleider naar een aanbod in crisis. Omgekeerd vindt er ook zeer regelmatig een warme overdracht plaats van het Crisispunt-18 Limburg naar DOETERTOE. Dit is erg belangrijk in kader van het voorzien van vlotte vervolghulp bij uitstroom na crisis. Naast de samenwerking in individuele casussen, is er ook een vaste structuur waarin afstemming en uitwisseling van expertise worden ingebracht.

Bovengenoemde partners hebben zich allen geëngageerd om de organisatie en uitbouw van een gezamenlijk onthaal mee vorm te geven. Daarnaast wordt er ook op casusniveau zeer actief en creatief samengewerkt om telkens weer te komen tot een zo passend mogelijk antwoord op een hulpvraag.

Naast de ‘actieve partners’ die mee vorm geven aan de onthaalwerking van DOETERTOE, wordt er ook nauw samengewerkt met andere diensten en sectoren, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Er wordt afgestemd, verkend en samengewerkt. Bovendien wordt er waar wenselijk steeds gestreefd naar een warme overdracht.

Partners