Doetertoe

Missie en visie

quote svg
“DOETERTOE gaat steeds uit van de krachten van de jongere(n), gezin(nen) en hun netwerk.”
--

We vertrekken vanuit een krachtgerichte kijk op de zorgvrager waarbij hij/zij en zijn/haar natuurlijke context als volwaardige partner en als kennisbron in het ondersteuningsproces aanzien wordt. We werken samen vanuit een basishouding van respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

We ondersteunen personen met een hulpverzoek zo goed mogelijk bij de keuze, planning en evaluatie van het ondersteuningsproces. We beogen hierbij eigenaarschap van de hulpverzoekers, alsook een maximale inzet van het netwerk.

quote svg
“Iedere minderjarige heeft het recht om, samen met zijn omgeving, de krijtlijnen uit te tekenen van ‘hun plan’. Wij staan klaar met informatie, coaching & een duwtje in de rug!”
--
Hands Drawing With Chalk Close Up

MISSIE

Met Onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE wensen we bruggen te bouwen om tot heldere, transparante samenwerking en partnerschap te komen. Dit doen we door het inrichten van een gedragen netwerk. DOETRTOE wil een toegankelijk, functioneel en gecoördineerd samenwerkingsverband van partners zijn. Om cliëntgericht te gaan werken en een vraaggestuurde werkwijze mogelijk te maken, is het essentieel om los te komen van de eigen organisatie en sector. DOETERTOE wil hulpverleners dan ook uitdagen om out of the box te gaan denken. Enkel op deze manier is het mogelijk het aanbod op maat van de zorgvragen te differentiëren en tot een flexibele werking te komen zowel op niveau van de zorgvrager als de organisatie.

DOETERTOE zal geen sluitend antwoord kunnen bieden op het capaciteitsprobleem, maar wil wel belangrijke impulsen geven aan innovatie, netwerking, wachtlijstbeheer, intersectorale afstemming,... Dit doen we o.a. door in te zetten op een goede monitoring.

VISIE

Onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE gaat uit van een krachtgerichte kijk op de zorgvrager waarbij hij/zij en de natuurlijke context als volwaardige partner en als kennisbron in het ondersteuningsproces aanzien wordt. We vertrekken hierbij vanuit een basishouding van respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. We willen personen met een ondersteuningsvraag daartoe maximaal betrekken bij de keuze, planning en evaluatie van het ondersteuningsproces.

Daarnaast streven we naar een maximale inzet van het natuurlijke netwerk van de gebruiker. Het netwerk is immers een zeer belangrijke factor voor het ervaren van een goede kwaliteit van leven. Tevens maakt de focus op het netwerk het mogelijk tegemoet te komen aan de principes van zorgvermaatschappelijking en subsidiariteit.

Tot slot vormt vraaggestuurd werken het fundament van een efficiënte, effectieve en ondersteunende hulpverlening. Het samenwerkingsverband dient zich zodanig te organiseren dat het flexibel inzetbaar is, aangepast aan de noden en de snelheid van de gebruikers. Hun vragen en wensen vormen te allen tijde de richtingaanwijzer.

De resultaten van de werking van DOETERTOE zullen worden afgetoetst aan de kwaliteit van leven van de gebruiker. Komen de doelstellingen en initiatieven tegemoet aan zijn/haar behoeften en ondersteuningsvragen en deze van de context? Om op deze vraag een positief antwoord te kunnen bieden, stellen we bij aanvang samen duidelijke outputfactoren voorop.