Doetertoe

Meer info over ‘Wat doen we?’

Onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE omvat drie grote werkingspijlers: informeren, oriënteren en aanbieden. Deze pijlers zijn niet strikt afgebakend en worden veelal gecombineerd ingezet.
Doetertoe Website Schema Watdoenwe
Hieronder vind je meer informatie betreffende onze 3 pijlers.

Je kan Onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE contacteren wanneer je graag meer informatie wil over de mogelijkheden binnen jeugdhulp. Het team van DOETERTOE wijst je graag de weg en beschikt over heel wat informatie met betrekking tot:

 • lokaal georganiseerde initiatieven
 • het aanbod van onze partners voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
 • de toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en crisisjeugdhulp

Waar nodig neemt DOETERTOE een actieve rol op binnen deze eerste pijler. We kunnen, indien wenselijk, fungeren als brug naar alternatieve werkingen, bv. wanneer een samenwerking met het crisismeldpunt aangewezen is, kan DOETERTOE een eerste contact leggen. Dit gebeurt uiteraard steeds in samenspraak en transparantie.

DOETERTOE kan ook casus overstijgend gecontacteerd worden met het oog op het toelichten en inspireren van teams/organisaties op vlak van onthaal (voorstelling van de werking, kracht- en netwerkgericht werken (PH), …).

Tot slot wordt er binnen onze onthaalwerking heel wat informatie verzameld m.b.t. hulpverzoeken, informatievragen, … Deze informatie wordt op geregelde tijdstippen gebundeld en gepubliceerd. Op die manier is DOETERTOE een belangrijke schakel in het kwaliteitsdenken: het genereert heel wat noodzakelijke resultaten, wat stakeholders (organisaties, lokale besturen, e.a.) richting geeft voor de beleidsdomeinen en kernprocessen. We denken hierbij bv. aan een juist zicht op de noden, werkbare wachttijden, e.a.

Wanneer er geen informatievraag (meer) is, maar een hulpverzoek, begint het oriënteren.

Vanuit het kracht- en netwerkgericht denken, wordt er samen met de hulpverzoeker gezocht naar mogelijkheden en acties die (terug) beweging kunnen brengen in de situatie. Deze vorm van coaching is gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Heroriëntering, dat tevens als een belangrijke basis geldt voor onze werking.

Er wordt telkens verkend welke hulpbronnen dicht bij de hulpverzoeker (of context van de hulpverzoeker) steunend kunnen zijn. Mogelijks vervalt op deze wijze het hulpverzoek, al dan niet met ondersteuning van de nodige informatie en advies. Coaching is niet strikt beperkt naar intensiteit, frequentie, duur of vorm. De ervaring leert dat er gemiddeld 1 tot 5 telefonische contacten plaatsvinden aangaande één hulpverzoek.

Soms is coaching door onze onthaalmedewerkers ontoereikend en is een procesbegeleiding aangewezen voor een gezin. De module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering kan in dat geval door DOETERTOE opgestart worden binnen één van de erkende partnervoorzieningen.

Binnen deze fase van oriënteren worden duidelijke afspraken gemaakt met de hulpverzoeker. Er wordt goed afgestemd wie welke contacten op zich neemt, wie voor wie het aanspreekpunt is, welke acties ondernomen worden, ... DOETERTOE biedt door deze afstemming duidelijkheid en transparantie voor de betrokkenen.

Het informeren, oriënteren & afstemmen resulteert mogelijks in een hulpverzoek tot rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. We gaan hierbij steeds uit van het best passende en mogelijke antwoord.

Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

 • Het aangewezen hulpaanbod is gekoppeld aan de werking van DOETERTOE. In dat geval zorgen wij ervoor dat al het nodige in orde gebracht wordt.
 • Wanneer we zelf niet mogen beslissen over het starten van het best passende hulpaanbod, gaan we "achter de schermen" aan de slag. We trachten in dat geval maximaal af te stemmen met andere aanbieders en vermijden zo dat de hulpverzoeker hier zelf hinder van ondervindt. Zodra het duidelijk is waar de hulpvraag thuishoort, wordt er voorzien in een warme overdracht.

DOETERTOE draagt zorg voor volgende hulp:

 • contextbegeleiding (De Oever, De Wiekslag, Huize Sint-Augustinus, Huize Sint - Vincentius & Daidalos (BJB))
 • dagcentra (De Wiekslag, Huize Sint Augustinus, Huize Sint – Vincentius, Daidalos, Junitas, Jeugdzorgcentrum)
 • het mobiele aanbod van CKG De Stap (Thuisbegeleiding, Amber, Lucas)
 • het mobiele aanbod van CKG De Hummeltjes voor de steunpunten Hasselt en Sint-Truiden (Thuisbegeleiding, Amber, Puzzel)
 • Gezinscoaches 1 gezin 1 plan (1sGEZINd en Plantrekkers)
 • ELP 1 gezin 1 plan (1sGEZINd, Plantrekkers)
 • Dienst Ondersteuningsplan Limburg
 • EigenKrachtCentrale